Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemelerinden Yapılan Kesintilere İlişkin Önemli Duyuru

Duyurular

Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemelerinden Yapılan Kesintilere İlişkin Önemli Duyuru 

29.06.2012 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 6327 sayılı Kanunla, ilgili kanunlarda değişiklik yapılarak, 29.08.2012 tarihinden itibaren emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili yapılan ödemelerden sadece irat (nema/faiz/getiri) tutarları üzerinden kesinti yapılması uygulamasına geçilmektedir. 29.08.2012 tarihinden önce yapılan ödemelerden kesilerek ilgili vergi dairesine yatırılan ve iratlara tekabül eden kesintileri aşan kısımların hak sahiplerine iadesi ise aynı Kanunun geçici 1′inci maddesi ile kabul edilmiştir. Söz konusu maddeye dayanılarak çıkarılan 83 No lu Gelir Vergisi Sirkülerinde uygulama detayları ile birlikte açıklanmış olup, uygulama ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Aşağıda detaylı olarak anlatılmakta olan sistemin başlangıcı için yazı içinde yeralan formu herbir sözleşme yada poliçeniz için doldurup ilgili sigorta şirketine gönderdikten sonra İlgili sigorta şirketinden alacağınız evrak ile vergi dairesine başvurmanız ve iadenizi almanız gerekmektedir.

A -) Kapsam ve Genel Şartlar

1. 6327 sayılı Kanunun konu ile ilgili bütün maddelerinin yürürlük tarihi 29.08.2012 dir. Diğer bir ifade ile bu tarihe kadar eski mevzuat hükümleri geçerli olup iade uygulamasına bu tarih itibariyle başlanılacaktır.

2. Uygulama, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilen poliçelerle ilgili olarak 29.08.2012 tarihinden önce yapılan kesintileri kapsamaktadır. Ancak söz konusu kesintilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzeltme zamanaşımına da uğramamış olması gerekmektedir.

3. İadenin yapılabilmesi için hak sahiplerince ödemenin yatırıldığı vergi dairesine bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki bölümde belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

4. Kanun uygulama için 1 yıllık sure öngörmüş olup müracaatların 29.08.2013 tarihinden önce yapılması gerekmektedir

5. Kesinti uygulaması nedeniyle dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

B -) Dilekçe Ekinde Gereken Başvuru Belgeleri 

(Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız  .PDF   .DOC  )

1. İlgili sigorta/emeklilik şirketlerinden temin edilecek hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği.

2. İlgili sigorta /emeklilik şirketinden temin edilecek ve poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi ile yapılan kesintileri gösteren bir belge. ( Eğer sözleşme süresi içerisinde sigorta şirketleri arası aktarma yapıldı ise aktarma yapılan bir önceki sigorta şirketindenaktarma tarihi itibari ile anapara ve detayını gösteren belge alınacaktır. )

3. Sürmekte olan davalar için, davanın nezdinde devam ettiği yargı mercii tarafından (ilgili Vergi Mahkemesi Başkanlığı veya ilgili Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı veya Danıştay Başkanlığı) şerh edilecek ve davadan feragat edildiğini gösteren feragat dilekçesi; bu temin edilemiyor ise mahkemenin feragat nedeniyle reddine dair vereceği karar örneği. Daha önceki bir tarihte yapmış oldukları başvurularda ilgili vergi dairesine söz konusu belgeleri teslim etmiş olan mükelleflerin aynı belgeyi tekrar temin etmeleri gerekmemektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Büyük Mükellefler

Vergi Dairesi Başkanlığı

NOT 1: Başvurularınızı şahsen, iadeli tahhütlü posta veya kargo yolu ile yapabilirsiniz. E-mail ve faks yolu ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

NOT 2 : Dilekçe ve ekinde gereken başvuru belgelerinizde eksiklik olması durumunda başvurunuza işlem tesis edilemeyecektir.

Posta Adresi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Büyükdere Cad. No:116 Esentepe Şişli/İSTANBUL